Võru Vesi AS pressiteade: KIK toel valmisid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimistööd

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 2021. aasta keskkonnaprogrammist toetada nelja AS Võru Vesi veemajandusprojekti Projektide kogumaksumus on kokku 1 484 830,89 eurot, millest KIK-i poolne toetus oli 685 356,24 eurot. Tänaseks on projektid edukalt ellu viidud ja ehitustööd lõpetatud.

KIK-i keskkonnaprogrammi toel aastatel 2022-2023:

  • ehitati Võru vallas Kääpa külla vana reoveepuhasti asemele uus kaasaegne puhasti;
  • likvideeriti Järvere külas üks kahest reoveepuhastist ja hooldekodu piirkonna reoveed pumbatakse ehitatud reoveepumpla ja survetorustikuga nüüd elamute piirkonna reoveepuhastisse;
  • ehitati Kanepi valda Valgjärve külla uus reoveepuhasti ning rekonstrueeriti olemasolevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud koos veetöötluse automatiseerimisega.
  • rekonstrueeriti Antsla linnas Raudtee tn reoveepumpla koos reoveepuhasti vahelise survekanalisatsioonitorustikuga.

Kõik tehtud tööd olid vajalikud piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jätkusuutlikuseks, kvaliteetse teenuse tagamiseks klientidele ning keskkonnahoiuks. Lisaks KIK-ile toetasid projekti elluviimist kohalikud omavalitused Võru vald, Antsla vald ja Kanepi vald.

  1. aastal jätkab AS Võru Vesi erinevate projektide elluviimist Võru linnas ning Võru ja Antsla vallas.

AS Võru Vesi on  Võru linnas ja Antsla, Kanepi, Rõuge ja Võru vallas tegutsev vee-ettevõte, kes osutab veeteenuseid kokku 51-s tegevuspiirkonnas.