Alates 01.08.2016 alustab AS Võru Vesi opereerimist Lasva vallas

Lasva Vallavolikogu 17.06.2016 otsusega nr 1-1.3/26 on määratud Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi.

Alates 01.08.2016 hakkavad Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades kehtima järgmised veeteenuse hinnad koos käibemaksuga (alus Lasva Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldus nr 2-1.3/145 Avatud hankemenetlusega riigihanke “Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessiooni andmine Lasva valla haldusterritooriumil” pakkumuse edukaks tunnistamine):

Veevarustuse teenus – 1,86 eur/m3; 
Reovee ärajuhtimise teenus –1,86 eur/m3.