Veeteenuste hinna muutus alates 01.01.2023

AS Võru Vesi teeninduspiirkondades kehtivad vastavalt Konkurentsiameti 22.11.2022 otsusele nr 9-3/2022-051 alates 01.01.2023 alljärgnevad teenusehinnad:

 

Kehtiv hind

Hind alates 01.01.2023

Muutus

eur/m3 km-ta

eur/m3 km-ga

eur/m3 km-ta

eur/m3 km-ga

%

eur/m3 km-ta

eur/m3 km-ga

Tasu võetud vee eest

1,32

1,58

1,38

1,66

4,5%

0,06

0,07

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,10

2,52

2,23

2,68

6,2%

0,13

0,16

KOKKU veeteenus

3,42

4,10

3,61

4,33

5,6%

0,19

0,23

 

AS Võru Vesi veeteenuste praegused hinnad kehtestati 01.10.2022. Käesoleva aasta alguses koostatud ja augustis Konkurentsiameti poolt heakskiidetud veeteenuse hinda arvestatud elektrikulu ei kata täna püsivalt kõrget elektriteenuse hinda.

AS Võru Vesi kasutab igal aastal veeteenuste osutamiseks umbes 2 100 000 kW/t elektrienergiat. Elektrikulu moodustab veeteenuse põhjendatud kuludest ligikaudu 30%.

Viimasel kahel aastal oleme teinud investeeringuid päikeseparkidesse, Võru reoveepuhasti soojatagastusseadmetesse, maaküttesse. 10% energiat toodame taastuvenergia allikatest. Antud meetmed on andnud osalist kokkuhoidu, kuid pole võimaldanud piisavalt kaitsta ettevõtet ja tarbijaid äkilisest elektrienergia hinnatõusust.

Seoses eeltooduga on veeteenuse hinna muutmine möödapääsmatu, et arendada ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning pakkuda kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust nii täna, kui ka tulevikus.

Konkurentsiameti tervikotsusega on võimalik tutvuda siin.

 

AS Võru Vesi