Võru Taara linnaosa sai linnaveevärgi osaks

29. augustil 2012. aastal väljastas omanikujärelevalvet teostav AS Infragate Eesti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Võru linna veemajandusprojekt“ raames projekteerimis- ja ehitustööde teostajale AS-ile Nordecon vastuvõtuakti. See tähendab, et töövõtja AS Nordecon on Taara piirkonna, Kose tee ja Räpina mnt lepingujärgsed tööd edukalt lõpule viinud ja

AS-ile Võru Vesi projekteeritud ja ehitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemid üle andnud. Tööde maksumuseks oli kokku 1,3 miljonit eurot, millest vee- pidi katma projekti omaosaluse ca 0,2 miljonit eurot. Projekteerimis- ja ehitustööd kestsid kokku aasta aega ning tööd lõpetati ennem lepingutähtaega. Kokku ehitati 4,5 km veetorustikku, 4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,7 km survekanalisatsioonitorustikku ja 2 reoveepumplat. Projekti tulemusena vähenevad joogivee lekked torustikust, ning seega kasutatakse põhjavee varu säästlikumalt. Samuti väheneb infiltratsioon reoveetorustikesse, mistõttu pumplatesse ja puhastisse juhitav reovee kogus on oluliselt väiksem. Torustike väljaehitamine tagab elanike varustamise kvaliteetse joogiveega ja reovee keskkonnaohutu kogumise ja juhtimise reoveepuhastile. Kokku rajati ca 100 uut liitumispunkti kinnistutele ning uuendati ca 20 liitumispunkti. Ehitatud süsteemidele väljastab kohalik omavalitsus kasutusloa eeldatavalt ennem 7. septembrit. AS Võru Vesi pakub uutele liitujatele võimalust liituda Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga aasta aega pärast kasutusloa väljastamist ehk siis tasuta liitumine kehtib nendes piirkondades kuni 14.09.2013. Liitumiseks peab soovija esitama vee-ettevõtjale liitumistaotluse, mida on võimalik esitada AS Võru Vesi klienditeeninduses kui ka kodulehel.

Lõpule viidud projekt on üks osa „Võru linna veemajandusprojektist“, millega tegi AS Võru Vesi algust juba 2009. aastal kui esitati SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti rahastamise taotlus. Tänaseks on projekti raames teostatud lisaks eelpool loetletule veel survepesuauto soetamine ning hetkel on teostamisel Vee tn reoveepumpla rekonstrueerimistööd. Läbi on viidud Kesklinna piirkonna hange, millest suurem osa puudutab Kreutzwaldi tn torustikke. Kuna esitatud pakkumused ületasid eeldatavat maksumust, siis tuleb projekti täies mahus elluviimiseks taotleda lisaks rahalisi vahendeid. Projekti planeeritud lõpp on 2013. aasta detsember.

AS Võru Vesi